Σχετικά με το Δημιουργό

Πατήρ Παύλος

Πατήρ Παύλος

Κατά τή διάρκεια τῆς διακονίας μου μέ προβλημάτιζε συχνά τό παράπονο πολλῶν, (καί κυρίως ὀλιγογραμμάτων) γιά τή δυσκολία στήν κατανόηση τῶν λατρευτικῶν κειμένων γιά λόγους γλωσσικούς. Πολλές φορές σκέφθηκα νά ἀνοίξω ἕνα φροντιστήριο δωρεάν διδασκαλίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας γιά ἱερεῖς καί λαϊκούς.

Ἡ μή ὕπαρξη ὅμως καταλλήλου χώρου καί τό βάρος τῶν πολλῶν μου ποιμαντι-κῶν καθηκόντων ὡς ἐφημερίου καί πνευματικοῦ λειτούργησαν ἀποτρεπτικά. Μαζί μέ αὐτά εἶχα καί τόν λογισμό, ὅτι μέ τό φροντιστήριο, ὅσο ἐπιτυχῶς καί ἄν λειτουργοῦσε, θά ὠφελοῦνταν μερικές δεκάδες ἀνθρώπων μόνο. Αὐτά ἦταν ἡ αἰτία πού μέ ὤθησαν νά τολμήσω νά ἀσχοληθῶ μέ τή μετάφραση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κειμένων.

Ἡ ἀφορμή δόθηκε κατά τό δεύτερο καλοκαίρι μετά τή συνταξιοδότησή μου, τό 2008. Κάποιος γνωστός μουσικός καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μέ παρακάλεσε νά μεταφράσω τούς ὕμνους τῆς λατρείας μας. Νόμισα ὅτι εἶχε κατά νοῦν κάποιες ἐπιλεγμένες ἀκολουθίες, γιά νά ἐκτυπώσει κάποια σπιράλ, ἀλλά μοῦ εἶπε, ὄχι, ἀλλά ὅλες τίς ἑορταστικές ἀκολουθίες γιά εὐρεῖα χρήση. Δίστασα πολύ γιά ἕνα τόσο ἐργῶδες τόλμημα. Μοῦ δήλωσε ὅτι συνεργάζεται μέ ἐκδοτικούς οἴκους. Τότε πῆρα τήν ἀπόφαση μέ πολλούς δισταγμούς.

Βέβαια ἡ ἀρχική αὐτή σκέψη δέν τελεσφόρησε, γιατί τοῦ ἦλθαν οἰκογενειακές δοκιμασίες καί δέν θέλησα νά τόν ἐνοχλήσω ἀπό διάκριση. Δέν ἔχω πικρία γι' αὐτό, καί ἡ ἐκτίμησή μου πρός τό πρόσωπό του δέν μειώθηκε, ἀντίθετα τόν εὐχαριστῶ, καί ἡ ἐργασία συνεχίσθηκε καί ἔφθασε στό τέλος της, μέ τή σκέψη: Ἄς άφήσω στά παιδιά μου καί στά ἐγγόνια μου μιά πνευματική κληρονομιά, γιά νά μέ θυμοῦνται. Στήν προσπάθειά μου πνευματικά καί ψυχολογικά μοῦ συμπαραστάθηκαν ἡ σύζυγός μου, τά παιδιά μου μέ τούς συζύγους τους καί τά ἐγγόνια μου. Ὅλους τούς εὐχαριστῶ γιά τήν κατανόησή τους στίς δυσκολίες πού συνάντησα, τούς εὐχαριστῶ ἀπό τήν καρδιά μου.

Τό ἔργο ὑπῆρξε ἐκτεταμένο καί κοπιῶδες, χωρίς νά διεκδικεῖ ἐπιστημονική καί φιλολογική ἀκρίβεια ἤ ποιητικότητα στήν ἔκφραση – ἄλλωστε προορίζεται να διευ-κολύνει τόν ἁπλό ἀναγνώστη-πιστό σέ μιά πρώτη ἐπαφή μέ τόν πλοῦτο τῆς ὑμνογραφίας μας- καί πιστεύω ὅτι ἔχει ἐλλείψεις καί λάθη λίγα ἤ πολλά, παρά τίς ἐπανειλημμένες διορθώσεις καί λόγῳ τῆς ἀπειρίας μου στή χρήση τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Ὑπολογιστῆ. Ζητῶ συγγνώμη καί τήν ἐπιείκειά σας, γιά τίς ἀτέλειες πού θά συναντήσετε.

Ὁλοκληρώθηκε. Νιγρίτα 11 Μαρτίου 2018. Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν.
Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΔΟΞΑ ΤΩι ΑΓΙΩι ΘΕΩι.